Assistant Professor in Signal Processing / Biträdande professor i signalbehandling 23 views

BITRÄDANDE PROFESSOR I SIGNALBEHANDLING

Forskningsområdet signalbehandling har stor potential för både industriellt samarbete och samarbete med nationell och internationell forskning inom försvarsteknik. Multisensorsystem och teorierna och metoderna gällande deras signalbehandling är en central möjliggörande teknologi i framtidens radarsystem och för nya tillämpningar av radar inom hälsoteknologi och fordonsteknik, samt för övriga multisensorsystem för aktiv och passiv detektion.

Till vårt team söker vi en kompetent person som har påvisat stor potential att lösa krävande forskningsutmaningar inom ett eller flera av signalbehandlingens delområden. Som professor påverkar du universitetets forskning och undervisning. Din huvuduppgift är att bilda och leda en forskningsgrupp bestående av forskare och studerande. Vid Aalto-universitetet har du tillgång till utmärkta forskningsverktyg och möjlighet till tvärvetenskaplig forskning tillsammans med toppforskare inom signalbehandling, framtidens radarteknik, maskininlärning, radioteknologi och fjärranalys.

Som professor bedriver du förstklassig forskning och undervisar i signalbehandling inom kandidat-och magisterprogrammen. I kandidatprogrammen ges undervisningen i huvudsak på de inhemska språken, medan magisterprogrammen är helt engelskspråkiga. I den fördjupade undervisningen önskar vi särskild betoning på signalbehandling som rör multisensorsystem och på deras tillämpningar. Att skaffa kompletterande forskningsfinansiering från både industrin och akademiska källor är också en av dina centrala uppgifter. Dessutom verkar du som handledare för studerande på magister- och doktorandnivå.

Vad vi förväntar oss av dig

Av de som innehar akademiska tjänster förväntas att bedriva vetenskapligt forskningsarbete och ge undervisning som grundar sig i forskningen, och att delta i Aalto-universitetets övriga verksamhet. Till uppgifterna hör att gå i bräschen för vetenskapen och att delta i det egna områdets samhälleliga växelverkan och internationella samarbete. Vi förväntar oss att du kan lära ut komplexa helheter och motivera studerande till att lösa svåra uppgifter. Du har förmågan att bilda en forskningsgrupp och leda den och beredskap att framgångsrikt ansvara för projekt inriktade på vetenskapligt och tekniskt inflytande. Professuren är öppen för alla behöriga sökande inom området signalbehandling, men vi är särskilt intresserade av sökande med påvisad erfarenhet av forskning inom multisensorsystem. Vi förutsätter att den sökande har tillräcklig undervisningsförmåga och potential att utvecklas till en god lärare. Dessutom förutsätter vi att den sökande har doktorsexamen inom signalbehandling eller annan lämplig teknologie doktorsexamen. Av den sökande förutsätts utmärkta kunskaper i finska och/eller svenska samt engelska. Bevis på samarbete med aktörer inom försvarsbranschen ses som en fördel för de sökande.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en tjänst på nivån Assistant Professor i karriärsystemet tenure track, där vägen mot ordinarie professorstjänst går via meritbaserade mellanbedömningar. Lönen fastställs enligt Aalto-universitetets lönesystem, men du kan föra fram egna önskemål gällande lönen. Vi erbjuder dig stöd för att skaffa forskningsresurser och för koordinering så att du själv kan fokusera på det väsentliga.

Vetenskaplig miljö

Den ifrågavarande arbetsuppgiften äger rum på institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Vid institutionen bedrivs forskning i världsklass om statistisk signalbehandling, trådlös datakommunikation, optimeringsteknik, maskininlärning, radar- och sensorteknologi samt tal- och audioteknologi. För närvarande arbetar 12 professorer på institutionen, varav 4 har tilldelats den internationella elingenjörsförningen IEEE:s Fellow-titel. Institutionens professorskollegium har varit mycket framgångsrikt i att skaffa forskningsfinansiering både från akademiska källor och industrin, samt från försvarets verksamhetsområde. Institutionen har aktiva samarbetsnätverk med världsledande akademiska institutioner och ett brett samarbete med industrins forskningsgrupper. Ramverken för internationella projektsamarbeten med Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency), NATO Science and Technology Organization (STO) samt med Finlands försvars- och luftfartsindustri och med Försvarsmakten är goda. Vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik finns dessutom starka forskningsgrupper inom radio- och kretsteknologi, vilket möjliggör ett vittomfattande samarbete.

Så här söker du

Sök tjänsten innan 31.8.2020 genom att skicka in följande ansökningsmaterial på engelska i vårt rekryteringssystem Saima:

  1. Motivationsbrev
  2. Meritförteckning (inklusive ResearchID)
  3. Publikationslista, där de 7 viktigaste publikationerna är betonade
  4. En beskrivning av utförd forskning och en plan över kommande forskning
  5. Undervisningsportfolio
  6. Rekommendationer från högst två personer

Ansökan riktas till Aalto-universitetets rektor. Dokument relaterade till ansökan återlämnas ej. Allmänna ansökningsanvisningar, språkkrav och vägledning, bland annat om utformningen av meritförteckningen och undervisningsportfolion finns på https://www.aalto.fi/fi/tenure-track/hae-aallon-tenure-trackille.

Utvalda sökande inbjuds att bekanta sig med institutionen för signalbehandling och akustik och Aalto-universitetets campus i Otnäs i oktober-november 2020. Deras ansökningar förmedlas till utomstående internationella experter för bedömning. De utvalda sökandena genomgår med den sökandes godkännande en säkerhetsprövning, där godkänt resultat enligt arbetsgivarens bedömning förutsätts.

Mer information

Mer information fås av professor Visa Koivunen, om du vill veta mer om uppgiften eller om oss (förnamn.efternamn@aalto.fi). I ansökningstekniska frågor hjälper HR-koordinator Katri Kotinurmi dig (förnamn.efternamn@aalto.fi). Aalto-universitetet förbehåller sig rätten att av grundad anledning låta tjänsten förbli obesatt, förlänga ansökningstiden och ta i beaktande sökande som inte har sökt tjänsten inom utsatt tid.

 

More Information

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 28 Jobs
  • Location Finland
Connect with us
Contact Us

ResearchHUB

A platform to support academics particularly young researchers. ResearchHUB provides training on different research methods, and academic writing and publishing in peer-reviewed journals.

Team ResearchHUB

Privacy Policy

NEWSLETTER